Opći uvjeti poslovanja

TTO Thermotechnik d.o.o., Lukeži 17, 51218 Dražice, Hrvatska

(vrijedi od siječnja 2020.)

 

 

Članak 1. Predmet Općih uvjeta

(1) Sve isporuke roba, usluga i ponuda TTO Thermotechnik d.o.o. (u nastavku teksta: TTO) – bez obzira proizvodi li TTO robu sam ili ju kupuje od dobavljača – izvršavaju se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta poslovanja (u nastavku teksta: Opći uvjeti). Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio svih ugovora koje TTO sklopi s drugim ugovornim stranama čije sjedište se nalazi na području Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Kupac) u vezi s isporukama robe ili usluga koje nudi TTO.

Ukoliko nije drukčije ugovoreno, primjenjuju se oni Opći uvjeti koji su Kupcu posljednji put priopćeni u postupku sklapanja okvirnog ugovora za slične buduće ugovore, bez da se na njih TTO mora ponovno pozivati u svakom pojedinačnom slučaju. TTO isključivo posluje sa trgovcima i obrtnicima u smislu čl. 3. Zakona o trgovačkim društvima odnosno čl. 2. Zakona o obrtu.

(2) Opći uvjeti poslovanja Kupca ili trećih strana neće se primijeniti, čak i u slučaju kad TTO ne iznese zaseban prigovor na njihovu primijenjivost u konkretnom slučaju. Slučajevi u kojima TTO upućuje na ispravu koja sadrži opće uvjete poslovanja Kupca ili treće strane, ili upućuje na takve opće uvjete poslovanja, ne podrazumijevaju pristanak na primjenu tih općih uvjeta poslovanja.

(3) Iznimno, odredbe ugovora (što uključuje njegove dopune i druge promjene) koje su suprotne ovim Općim uvjetima će se u dijelu u kojem su mu suprotne primijeniti umjesto ovih Općih uvjeta, pod uvjetom da je Kupac takav ugovor sklopio sa direktorom, prokuristom ili osobom izričito opunomoćenom za sklapanje ugovora kojim se izmjenjuju ovi Opći uvjeti. Odredbe ugovora suprotne Općim uvjetima koje su sklopljene sa drugim zaposlenicima TTO-a nevažeće su, osim u slučaju njihova naknadnog odobrenja od strane direktora, prokurista ili osobe izričito opunomoćene za sklapanje ugovora kojim se izmjenjuju ovi Opći uvjeti.

(4) Sve pravne radnje poduzete između TTO i Kupca (što uključuje sklapanje ugovora, njegovih dodataka, raskid ugovora i dr.) su valjane isključivo ukoliko su sklopljene u pisanom obliku, što uključuje i sredstva elektroničke pošte kao i drugih sredstava komunikacije koji ostavljaju trajni pisani trag, kao npr. telefaks. Ovime se ne utječe na zakonom propisane obveze formalnosti za određene vrste ugovora poput obveze ovjere ugovora, kao ni na prava TTO-a i Kupca na dodatna dokazivanja poput utvrđivanja identiteta deklaranta odnosno valjanosti punomoći u slučaju postojanja sumnje u njihov identitet i sl.

(5) Na sve međusobne odnose između TTO-a i Kupca koji nisu posebno uređeni ugovorom i ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

 

Članak 2. Ponuda i sklapanje ugovora

(1) Sve ponude TTO-a podložne su promjenama i nisu obvezujuće, osim ako su izričito označene kao obvezujuće ili sadrže rok za prihvat ponude. Narudžba Kupca smatra se obvezujućom ugovornom ponudom. Rok za pisani prihvat narudžbe od strane TTO-a iznosi četrnaest (14) dana od primitka narudžbe od strane TTO-a. U svakom slučaju, sklapanje ugovora zahtijeva pisanu potvrdu narudžbe od strane TTO-a.

(2) Podaci koje TTO pruži u pogledu predmeta isporuke ili usluge (npr. težine ili dimenzije), kao i njihov vizualni prikaz (npr. nacrti i slike), su približni podaci i ne odgovaraju nužno u cijelosti konačnom proizvodu, osim u slučaju posebnog ugovaranja potpune sukladnosti. Ti podaci nisu zajamčene karakteristike, već približni opisi ili predodžbe isporuke ili usluge. To vrijedi i u slučajevima u kojima TTO kupcu daje na raspolaganje kataloge, tehničku dokumentaciju (npr. crteže, planove, izračune, kalkulacije, upućivanja na DIN-norme), ostale opise proizvoda ili dokumente – uključujući u elektroničkom obliku.

Dopuštena su uobičajena odstupanja koja nastaju u postupku proizvodnje, odstupanja koja su posljedica zakonskih propisa ili predstavljaju tehnička poboljšanja, kao i zamjena sastavnih dijelova ekvivalentnim dijelovima, u mjeri u kojoj isti ne utječu na upotrebljivost za ugovorno namijenjenu svrhu.

(3) U slučaju OEM proizvoda, Kupac je dužan preuzeti predskladištene zalihe gotovih proizvoda, poluproizvoda i komponenata od TTO-a u slučajevima promjene prethodne specifikacije proizvoda na zahtjev Kupca ili prekida suradnje s TTO-om. TTO predskladištenje provodi u skladu s godišnjim podacima plana koje je prethodno priopćio Kupac ili na temelju količine otkupa Kupca u prethodnoj godini ukoliko Kupac ne priopći godišnje podatke plana za tekuću godinu.

(4) TTO zadržava sva vlasnička prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva (prije svega patent i povezana prava, žig, prava industrijskog dizajna, autorska prava i druga prava) na svim ponudama i procjenama troškova koje izda, kao i na nacrtima, slikama, izračunima, brošurama, katalozima, modelima, uzorcima, alatima i drugim ispravama i pomoćnim sredstvima koje su učinjene dostupnima Kupcu. Kupac ne smije bez izričite suglasnosti TTO-a proizvesti takve predmete ili njihove dijelove, niti ih smije objaviti, učiniti dostupnim trećim osobama, koristiti ili na drugi način reproducirati, bilo samostalno ili putem treće osobe.

Kupac je na zahtjev TTO-a dužan u cijelosti vratiti sve što mu je TTO ustupio, uz istovremeno uništavanje svih izrađenih kopija, u slučajevima kada Kupcu više nisu potrebni za ostvarenje poslovne svrhe za koju su dane, kada pregovori ne dovedu do sklapanja ugovora odnosno kada se poslovni odnos raskine u cjelini.

 

Članak 3. Cijene i plaćanje

(1) Cijene se odnose na predmet usluge i isporuke naznačene u potvrdama narudžbe. Dodatne ili posebne usluge se obračunavaju zasebno. Osim ako se u pojedinim slučajevima pisano drukčije ne ugovori, cijene se obračunavaju u Eurima franko tvornica (ex works) uvećane za pakiranje, zakonski porez na dodanu vrijednost i carinske troškove, kao i naknade i druga javna davanja u slučaju izvoznih isporuka.

(2) Ako su ugovorene cijene određene po cjeniku TTO-a, a dostava se izvršava više od četiri mjeseca nakon sklapanja ugovora, primijeniti će se cjenik TTO-a važeći u trenutku isporuke, umanjen za ugovoreni postotak ili fiksni iznos rabata, ovisno o ugovorenom slučaju.

(3) Iznosi s računa dospijevaju u roku od trideset (30) dana od izdavanja računa, osim ako se pisano drukčije ne ugovori. Dan kada su sredstva zaprimljena od strane TTO-a određuje datum izvršenja plaćanja. Ukoliko Kupac ne podmiri račun u cijelosti do dana njegova dospijeća, nepodmireni iznos će se, od dana dospijeća računa, uvećati za stopu zateznih kamata određenu, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena; time se ne ograničava pravo TTO-a da, ukoliko zbog Kupčevog zakašnjenja pretrpi veću štetu od iznosa koji bi dobio na ime zateznih kamata, zahtijeva razliku do potpune naknade štete.

(4) Prijeboj s Kupčevim protutražbinama ili odbitak plaćanja zbog postojanja takvih tražbina dozvoljen je isključivo u slučaju da takve tražbine nisu osporene, ili su kao takve utvrđene pravomoćnom sudskom presudom. U slučaju nedostataka u isporuci, prava Kupca ostaju nepromijenjena, posebno u skladu s člankom 8. ovih Općih uvjeta.

(5) U slučaju kada se nakon sklapanja ugovora sazna za okolnosti iz kojih proizlazi vjerojatnost da su se materijalne prilike Kupca pogoršale u toj mjeri da je neizvjesno hoće li moći ispuniti ugovorom preuzete obveze prema TTO-u, TTO zadržava pravo ispuniti samo one isporuke ili usluge za koje je izvršeno avansno plaćanje ili pružen odgovarajući instument osiguranja plaćanja, o čemu će TTO prethodno obavijestiti Kupca putem potvrde narudžbe. Ako Kupac ne dostavi odgovarajuće osiguranje plaćanja ili ne izvrši odgovarajuća plaćanja u razumnom roku, TTO ima pravo raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

(6) Ako nakon sklapanja ugovora postane očito (npr. pokretanjem predstečajnog ili stečajnog postupka) da će tražbina TTO-a ostati neispunjena uslijed nemogućnosti Kupca da ju ispuni, TTO ima pravo odbiti izvršenje svoje obveze i, ukoliko se ovisno o okolnostima pokaže potrebnim, raskinuti ugovor nakon proteka razumnog roka odnosno bez ostavljanja dodatnog roka, ovisno o okolnostima slučaja, sukladno člancima 360. – 368. Zakona o obveznim odnosima. U slučaju ugovora o proizvodnji predmeta specifičnih karakteristika (izrađenih po mjeri), TTO može odmah raskinuti ugovor; ali zadržava se mogućnost postavljanja razumnog roka za ispunjenje.

 

Članak 4. Rokovi isporuke i kašnjenja

(1) Rokovi isporuke roba ugovaraju se individualno te se potvrđuju pri prihvatu narudžbe od strane TTO-a. Ako je ugovoreno da će TTO organizirati transport robe, rokovi i datumi isporuke se odnose na datum predaje posredničkom agentu, prijevozniku ili trećoj strani koja je preuzela obvezu transporta.

(2) U slučaju da TTO nije u mogućnosti ispuniti obavezu u potvrđenom roku isporuke zbog uzroka za koji TTO nije odgovoran (nemogućnost ispunjenja), TTO će o tome odmah obavijestit Kupca te istovremeno mu potvrditi novi, očekivani rok isporuke. Pod nemogućnosti ispunjenja u smislu ovog stavka podrazumijevaju se prvenstveno slučajevi više sile (npr. prekid rada ili opskrba energijom i sirovinama uslijed oluja, prirodnih katastrofa, mjera i odluka državne vlasti, konfiskacija, blokada, ratnih ili drugih vojnih sukoba, mobilizacija, unutarnjih nereda, terorističkih napada, štrajkova, zatvaranja i drugih radničkih nemira). Isto se odnosi i na poremećaje tijekom transporta. Ako ispunjenje obveze ne bude moguće u novom roku isporuke, TTO ima pravo raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično; bilo kakvo prethodno ispunjenje od strane Kupca će se refundirati od strane TTO-a. Isto se odnosi i na slučajeve u kojima nemogućnost isporuke proizlazi iz nemogućnosti rada dobavljača TTO-a uslijed više sile, čija nemogućnost izvršenja obveze time utječe na proizvodnju i isporuku od strane TTO-a.

(3) TTO može, ne dovodeći u pitanje njegova prava koja proizlaze iz nepodmirenja dugova Kupca, zatražiti od Kupca produljenje rokova isporuke i usluge ili odgoditi datume isporuke i usluge za razdoblje u kojem Kupac ne ispunjava svoje ugovorne obveze prema TTO-u.

(4) Trenutak nastupa kašnjenja u isporuci od strane TTO-a utvrđuje se u skladu sa zakonskim odredbama. U svakom slučaju, za nastup kašnjenja je potrebna opomena od strane Kupca. Ukoliko TTO kasni s isporukom, Kupac može zahtijevati paušalnu naknadu za štetu uzrokovanu kašnjenjem. Paušalna naknada za štete iznosi 0,5% neto cijene (vrijednost isporuke) za svaki navršeni tjedan kašnjenja, ali ukupno ne više od 5% vrijednosti isporuke robe koja je isporučena sa zakašnjenjem. TTO zadržava pravo dokazivanja da Kupac nije pretrpio štetu ili je pretrpio bitno manju štetu od gore navedene paušalne stope, u kojem će slučaju naknada štete biti umanjena na vrijednost stvarno pretrpljene štete.

(5) Odredbama ovoga članka kojima se uređuje nemogućnost ispunjenja obveze se ne mijenjaju prava Kupca određena člankom 8. ovih Općih uvjeta, kao ni zakonska prava TTO-a.

(6) Ako TTO zakasni s isporukom ili ispunjenjem ili ako nije u stanju izvršiti isporuku ili ispuniti ugovornu obvezu, bez obzira na razlog, odgovornost TTO-a ograničena je odredbama iz članka 8. ovih Općih uvjeta.

 

Članak 5. Mjesto isporuke, prijelaz rizika, preuzimanje, kašnjenje u preuzimanju

(1) Mjesto isporuke za sve obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa je franko tvornica (ex Works) TTO (Dražice, Hrvatska), koje je i mjesto ispunjena glavne, kao i svih dodatnih obveza. Roba će se na zahtjev i trošak Kupca dostaviti na drugo odredište (prodaja putem dostave). U tom slučaju TTO ima pravo sam odabrati način isporuke (špediciju, način dostave, pakiranje), ako nije drukčije ugovoreno.

(2) Rizik slučajne propasi ili oštećenja stvari (u nastavku teksta: rizik) prelazi na Kupca najkasnije u trenutku preuzimanja robe. Kod prodaje putem dostave rizik prelazi na kupca u trenutku predaje robe posredničkom agentu, prijevozniku, prijevoznicima, ili bilo kojoj trećoj osobi određenoj da izvrši isporuku, pri čemu se trenutak prijelaza rizika na kupca određuje početkom postupka ukrcaja robe. Isto se primjenjuje u slučaju djelomičnih isporuka kao i u slučaju preuzimanja obveze izvršavanja drugih usluga od strane TTO-a (npr. slanje). U slučaju odgode slanja ili izručenja pošiljke zbog okolnosti na strani Kupca, rizik prelazi na kupca od dana kada je predmet isporuke spreman za utovar i TTO je o tome obavijestio Kupca. Dodatno, na preuzimanje robe se primjenjuju odgovorajuće zakonske odredbe o preuzimanju stvari. Način predaje robe se ne mijenja u slučaju Kupčevog zakašnjenja u preuzimanju stvari.

(3) TTO ima pravo Kupcu izvršiti isporuku u dijelovima ukoliko su djelomične isporuke prihvatljive Kupcu u okviru ugovorene svrhe te ukoliko je isporuka preostale naručene robe osigurana a djelomična isporuka Kupcu ne uzrokuje značajne dodatne radove ili troškove (osim u slučaju da TTO iskaže spremnost za preuzimanjem tih troškova). Djelomične se isporuke mogu odmah obračunati.

(4) Ukoliko Kupac kasni s primitkom robe, ne surađuje ili se isporuka TTO-a odgodi iz drugih razloga za koje je Kupac odgovoran, TTO ima pravo tražiti naknadu za nastalu štetu, uključujući dodatne troškove (npr. troškove skladištenja).

Ugovorna kazna ili zatezne kamate ne utječu na pravo TTO-a na naknadu punog iznosa stvarno nastale štete, uključujući naknadu za dodatne troškove, raskid ugovora i dr. Kupac ima pravo dokazivati da TTO nije pretrpio nikakvu ili znatno manju štetu od one određene ugovornom kaznom.

Članak 6. Skladište za kupca

(1) TTO može s Kupcem zasebno ugovoriti da se za potrebe Kupca u skladištu TTO-a trajno drži određeno stanje prethodno definirane robe spremno za isporuku („Skladište za kupca“). Takva roba će se za vrijeme trajanja ugovornog odnosa skladištiti na trošak i rizik TTO-a. Po okončanju poslovnog odnosa, Kupac je dužan bez odgode preuzeti svu robu koja je za njega spremna na stanju skladišta za kupca, prema cjeniku TTO-a važećem u tom trenutku. U tom slučaju, prijelaz rizika na Kupca nastupa počevši od dana kada je predmet isporuke spreman za otpremu i TTO je o tome obavijestio Kupca.

(2) Po prijelazu rizika na Kupca, Kupac preuzima i trošak skladištenja. U slučaju nastavka skladištenja od strane TTO-a, troškovi skladištenja određuju se u visini od jedan (1) % od iznosa računa za te predmete, za svaki navršeni tjedan skladištenja. Pridržava se pravo dokazivati i zaračunavati stvarne troškove skladištenja, u slučaju njihovog većeg ili manjeg iznosa od onog definiranog ovim člankom.

 

 

Članak 7. Povrat robe

(1) Povrat pravilno isporučene robe bez nedostataka će se prihvatiti isključivo u iznimnim slučajevima, te ukoliko su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. povrat je zatražen unutar tri (3) mjeseca od dana isporuke, i
  2. prethodno je ishođeno pisano odobrenje TTO-a.

Povrat robe se vrši u sjedište TTO-a na trošak kupca. TTO je ovlašten naplatiti trošak obrade zahtjeva povrata u iznosu od dvadeset (20) % od iznosa računa za robu koja se vraća uvećano za troškove dostave kod prethodne isporuke. Time se ne zadire u pravo obračunavanja dodatne naknade zbog gubitka vrijednosti robe. Kupac ima pravo dokazivanja da je stvarni gubitak vrijednosti značajno manji ili ga uopće nema.

(2) Dobrovoljni povrat robe izrađene prema posebnom zahtjevu kupca je isključen kao i OEM proizvoda.

 

Članak 8. Garancija, materijalni i pravni nedostaci

(1) Jamstvo za ispravnost prodane stvari (garancija) iznosi:

  1. pet (5) godina za proizvode koji su upotrijebljeni u skladu s njihovom uobičajenom namjenom za ugradnju u zgrade i koji su prouzročili štetu na istoj,
  2. jednu (1) godinu za sve ostale proizvode,

te se za sve slučajeve računa od datuma isporuke. U slučaju namjere ili krajnje nepažnje TTO-a, u slučaju namjernog prikrivanja nedostataka proizvoda, u slučaju tjelesnih ozljeda ili pravnih nedostataka koji proizlaze iz upisa u zemljišnim knjigama, te odgovornosti proizvođača za štetu zbog neispravnih proizvoda, rokovi ostvarivanja prava kupca će se računati sukladno odgovarajućim odredbama ZOO-a ukoliko iste određuju dulji rok zastare prava, što se primjenjuje na sve prodane proizvode.

Ostaju na snazi posebni zakonski propisi koji uređuju dostavu neobrađene robe Kupcu, čak i ako ih je Kupac dodatno obradio. Isključuje se odgovornost TTO-a za materijalne nedostatke neobrađene robe u slučajevima u kojima su ih Kupac ili treća strana doradili ili ugradili u drugi proizvod.

(2) Osnova odgovornosti TTO-a za nedostatke je prije svega pojedinačni ugovor kojim se definira potrebna kvaliteta proizvoda. Svi opisi proizvoda koji su sadržani u ugovorima ili ih je TTO javno objavio (posebno u katalozima ili na mrežnoj stranici TTO-a) smatraju se ponudom o kvaliteti robe, koja se u slučaju sklapanja ugovora smatraju sastavnim dijelom ugovora.

(3) Ukoliko nije postignut dogovor o kvaliteti, ocjenjivanje kvalitete provodi se procjenom sukladnom čl. 401. ZOO-a. Isključuje se odgovornost TTO-a za javne izjave drugih proizvođača ili trećih strana (npr. izjave u reklamne svrhe).

(4) Kupac može ostvarivati prava zbog nedostataka stvari ukoliko je udovoljio zakonskoj obvezi pregleda robe. Kupac ili treća osoba koju je imenovao za preuzimanje stvari su dužni primljenu robu ili pruženu uslugu odmah pregledati na uobičajeni način, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, te o vidljivim nedostacima obavijestiti TTO bez odgađanja, inače gubi prava koje mu po toj osnovi pripadaju.

Ako isporuku obavlja prijevozničko društvo, Kupac mora pregledati pošiljku neposredno po primitku i odmah pisano obavijestiti prijevoznika o eventualnim nedostacima (pisanom napomenom na CMR-u ili otpremnici) te ih prijaviti TTO-u.

Ako se pri pregledu ili u nekom kasnijem trenutku uoči nedostatak, Kupac je dužan neposredno pisano obavijestiti TTO o istome te svoju tvrdnju potkrijepiti slikovnom dokumentacijom, a u svakom slučaju se vidljivi nedostatci moraju pismeno prijaviti unutar tri (3) dana od dana isporuke a kod uočavanja skrivenih nedostataka unutar istog roka od otkrića nedostatka. Kod skrivenih nedostataka početak tijeka roka za podnošenje prigovora se računa od dana kada je Kupcu, kod uobičajene uporabe, nedostatak postao poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat. Ako kupac propusti propisno pregledati robu i/ili prijaviti nedostatak, odgovornost TTO-a za neprijavljen ili nepravovremeno ili nepropisno prijavljen nedostatak je isključena.

(5) Prije isticanja zahtjeva koji proizlaze iz jamstva proizvoda, Kupac će izvršiti pregled s dužnom pažnjom kako bi utvrdio postoji li nedostatak čije je otklanjanje pokriveno jamstvom proizvoda.

Kupac mora TTO-u dati dovoljno vremena i mogućnosti za otklanjanje nedostatka, prije svega dostaviti reklamiranu robu za svrhe testiranja TTO-u (DAP Lukeži). Postojanje nedostatka se utvrđuje izvješćem testiranja. U slučaju zamjenske isporuke, Kupac mora dostaviti TTO-u reklamiranu robu sukladno zakonskim odredbama. Zamjenska isporuka ne uključuje uklanjanje neispravnih stvari ili njihovu ponovnu instalaciju ukoliko se TTO nije prethodno obvezao na instalaciju.

TTO snosi ili nadoknađuje troškove koji su objektivno opravdani za ispitivanja i dodatne radnje, što se posebno odnosi na odgovarajuće troškove prijevoza, putovanja, rada i materijala, kao i sve troškove demontaže i montaže, u skladu sa zakonskim propisima, ako nedostatak zaista postoji. Objektivno su opravdani oni troškovi koje Kupac vođen pažnjom dobrog gospodarstvenika, na temelju stručnog savjeta mora i treba potrošiti na mjere koje obećavaju pozitivan ishod. Trebaju se izbjegavati nepotrebno veliki troškovi.

TTO će nadoknaditi troškove prijevoza samo u iznosu najjeftinije rute otpreme od predviđenog mjesta isporuke isporučenog predmeta na području Europske unije do TTO-a. Ukoliko isporučeni artikl više nije na području Europske unije, neće se refundirati troškovi prijevoza.

(6) TTO može potraživati od Kupca troškove koje proizlaze iz neopravdanog zahtjeva za otklanjanjem nedostatka (prividan nedostatak), posebno troškove testiranja i transporta, prema njihovim primjenjivim stopama naknada uključujući dodatne troškove koji nastanu, osim ako Kupac nije mogao prepoznati odsutnost nedostatka.

(7) U slučaju materijalnih nedostataka isporučenih predmeta, TTO može birati način na koji će ukloniti nedostatak, popravkom stvari ili zamjenskom isporukom. Pravo na odbijanje uklanjanja nedostatka sukladno zakonskim odredbama ostaje netaknuto. U slučaju neuspjeha odnosno ako je uklanjanje nedostatka nemoguće ili nerazumno očekivati, Kupcu su dostupni dodatni jamstveni zahtjevi za nedostatke. TTO može uvjetovati uklanjanje nedostatka prethodnim plaćanjem dospjelog računa od strane Kupca. Kupac ima pravo na sniženje cijene u dijelu koji odgovara nedostatku.

(8) Ako otklanjanje nedostatka nije uspjelo ili je bezuspješno istekao razumni rok dan od strane Kupca za otklanjanje nedostatka ili je otklanjanje nedostatka u skladu sa zakonskim odredbama nepotrebno, moguće je raskinuti ugovor ili smanjiti cijenu. Međutim, u slučaju neznatnog nedostatka Kupac nema pravo na raskid ugovora.

(9) Zahtjevi Kupca za naknadom štete ili nepotrebno nastalih troškova, čak i u slučaju nedostataka, valjani su isključivo u skladu s člankom 10. Općih uvjeta i na drugi način su isključeni.

(10) U slučaju nedostataka u komponentama drugih proizvođača, koje TTO ne može ispraviti zbog licenciranja ili materijalnih razloga, TTO će, prema svojem odabiru, ostvarivati prava iz jamstva prema proizvođaču ili dobavljaču za račun Kupca ili prenijeti takva prava na Kupca. U slučaju takvih nedostataka, pravo na jamstvo prema TTO-u postojat će samo u skladu s drugim uvjetima iz ovih Općih uvjeta, i to ako je ostvarivanje prava Kupca prema proizvođaču ili dobavljaču bilo neuspješno ili nema izgleda za uspjeh, primjerice zbog stečaja.

(11) Jamstvo prestaje vrijediti ako Kupac izmijeni isporučeni predmet ili ako to učini treća strana, bez pristanka TTO-a, tako da se ispravljanje nedostataka učini nemogućim ili nerazumno otežanim. U svakom slučaju, Kupac snosi dodatne troškove ispravljanja nedostataka koji su posljedica izmjena na predmetu.

(12) Dodatno, jamstvo će prestati vrijediti u slučaju nepravilnog sastavljanja (primjerice, neusklađenost s tehničkim standardima u području sustava grijanja), prekomjerne upotrebe, prirodnog trošenja, nepravilne ugradnje ili korištenja ili vanjskih utjecaja. To se posebno odnosi na oštećenja brtvila zbog nekontrolirane upotrebe inhibitora ili neprovjerene upotrebe sredstava protiv korozije. Isto vrijedi i za uporabu vode koja nije sukladna s važećim DIN ili VDI standardima.

 

Članak 9. Vlasnička prava

(1) TTO jamči, u skladu sa člankom 9. ovih Općih uvjeta, da na predmetu isporuke ne postoji pravo industrijskog vlasništva ili autorsko pravo trećih osoba. Svaka ugovorna strana će, bez odgode, pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu ako su protiv nje istaknute tražbine zbog kršenja takvih prava.

(2) U slučaju da predmet isporuke krši pravo industrijskog vlasništva ili autorsko pravo trećih osoba, TTO će po vlastitom odabiru i trošku, prilagoditi ili zamijeniti predmet isporuke tako da prestane kršenje prava trećih osoba, pri čemu će osigurati da predmet isporuke nastavi ispunjavati ugovorom određenu svrhu, ili će Kupcu pružiti pravo na upotrebu navedenog predmeta zaključivanjem ugovora o licenci. Ako to propusti učiniti u razumnom roku, Kupac je ovlašten raskinuti ugovor ili razmjerno smanjiti kupovnu cijenu. Zahtjevi Kupca s osnove naknade štete podložni su ograničenjima iz članka 10. ovih Općih uvjeta.

(3) U slučaju povrede prava koje čine proizvodi drugih proizvođača koje isporučuje TTO, TTO će, po vlastitom odabiru, ostvarivati prava prema proizvođačima ili dobavljačima za račun Kupca, ili će Kupcu ustupiti pravo na ostvarivanje tih prava. Ostvarivanje prava protiv TTO-a će u ovim slučajevima biti moguće, u skladu s člankom 9. Općih uvjeta, samo ako je ostvarivanje prava prema proizvođaču ili dobavljaču bilo neuspješno ili nema izgleda za uspjeh, primjerice zbog insolventnosti.

 

Članak 10 . Ostali oblici odgovornosti

(1) Osim ako ovim Općim uvjetima nije drukčije određeno, TTO snosi odgovornost za kršenje ugovornih i izvanugovornih obveza u skladu sa zakonskim odredbama. TTO će isplatiti naknadu štete i troškova u svim slučajevima svoje ugovorne i izvanugovorne odgovornosti isključivo pod sljedećim uvjetima:

  1. u potpunosti u slučaju namjere, kao i u slučaju nepostojanja dogovorene kvalitete za koju je TTO izdao jamstvo;
  2. u slučaju grube nepažnje samo do iznosa predvidljive uobičajene štete koju se moglo spriječiti primjenom primjerenog stupnja pažnje;
  3. u drugim slučajevima: samo kao posljedica kršenja glavne ugovorne obveze (glavna tražbina), čije je ispunjenje od ključne važnosti za ispunjenje ugovora i na čije se ispunjenje Kupac uobičajeno može pouzdati u redovnom poslovanju, ako se time ugrožava svrha ugovora, ali samo do iznosa tipične štete koja je bila predvidljiva u vrijeme sklapanja ugovora. Glavne ugovorne obveze su, posebno, obveza isporuke predmeta u roku, nepostojanje nedostataka na predmetu isporuke koji nepovoljno utječu na njegovu funkcionalnost ili prikladnost za namijenjenu svrhu, osim ako je riječ o beznačajnim nedostacima, kao i dužnosti savjetovanja, zaštite i pružanja potrebne pažnje kojima se omogućava da Kupac upotrijebi proizvod u skladu s ugovorom ili kojima se Kupčevo osoblje štiti od opasnosti po život i tjelesne ozljede ili Kupčeva imovina od znatne štete.
  4. dodatno, ako je TTO osiguran za slučaj nastanka štete koja je nastupila, unutar okvira pokrića police osiguranja i podložno uvjetu prethodne uplate premije.

(2) Ograničenja odgovornosti iz stavka 1. neće se primijeniti u slučaju odgovornosti za tjelesne ozljede ili u slučaju zakonske odgovornosti proizvođača za štetu zbog neispravnog proizvoda.

(3) TTO ima pravo isticati prigovor oštećenikovog doprinosa nastanku štete.

(4) U slučaju kršenja obveze koja se ne odnosi na nedostatke na isporučenoj robi već na povezane usluge (npr. dostave), Kupac ima pravo na raskid ugovora samo ako je TTO odgovoran za nastalo kršenje. U preostalom se primjenjuju odgovarajuće zakonske odredbe.

(5) Ako TTO daje tehničke podatke ili djeluje u svojstvu savjetnika, a ti podaci ili savjeti ne čine činidbu određenu ugovorom, oni se daju besplatno i uz isključenje bilo koje vrste odgovornosti.

(6) Spomenute odredbe primjenjuju se i u odnosu na tijela, ovlaštene osobe, zaposlenike i druge zastupnike TTO-a.

 

Članak 11. Zastara

(1) Odstupajući od članka 228. stavka 1. ZOO-a opći rok za zastaru potraživanja koji proizlaze iz materijalnih i pravnih nedostataka stvari je godinu dana od dana dostave. U slučaju ugovorenog preuzimanja robe, zastara počinje teći s danom preuzimanjem.

(2) Međutim, ako je stvar građevina ili stvar koja je korištena za građevinu u skladu s njezinom uobičajenom uporabom i prouzročila je njen nedostatak (građevinski materijal), zastara nastupa u općem zastarnom roku od pet (5) godina od dana isporuke. Ostale zakonske odredbe o zastari ostaju neizmijenjene.

(3) Gore navedeni zastarni rokovi se također primjenjuju na ugovorne i izvanugovorne zahtjeve za naknadu štete i naknadu troškova Kupca za oštećenu robu, osim ako bi primjena zakonom određenog zastarnog roka dovela do kraćeg roka zastare u pojedinačnim slučajevima. Međutim, zahtjevi za naknadom štete od strane kupca iz razloga navedenih u članku 10. stavku 1. točkama a) do b) te člankom 10. stavkom 2. ovih Općih uvjeta ističu isključivo nakon zakonom propisanih rokova zastare.

 

Članak 12. Pridržaj prava vlasništva

(1) Pridržaj prava vlasništva služi osiguravanju svih sadašnjih i budućih potraživanja TTO-a prema Kupcu, koja proizlaze iz međusobnog poslovnog odnosa (osigurana potraživanja).

(2) Proizvodi koje TTO isporuči Kupcu ostaju vlasništvo TTO-a do trenutka kad sva potraživanja koja se njima osiguravaju budu isplaćena u cijelosti. Proizvodi i zamjenski proizvodi koji su obuhvaćeni pridržajem prava vlasništva se u nastavku teksta nazivaju „rezervirana roba“.

(3) Kupac će na siguran način skladištiti rezerviranu robu, bez troška za TTO. Kupac odgovara TTO-u za slučajan gubitak rezervirane robe.

(4) Kupac je ovlašten prerađivati i prodavati rezerviranu robu u sklopu redovitog poslovanja sve do aktivacije prava pridržaja vlasnišva (stavak 9.). Zalog i hipoteka na pokretninama nisu dopušteni. Kupac je dužan bez odlaganja obavijesti TTO u slučaju pokretanja stečajnog postupka.

(5) Ako je Kupac preradio rezerviranu robu, smatra se da je prerada obavljena u ime i za račun TTO-a kao proizvođača u smislu članka 148. i 149. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, i TTO stječe vlasništvo ili – ako je prerada izvršena korištenjem materijala od više različitih vlasnika ili je vrijednost stvari dobivene preradom veća od vrijednosti rezervirane robe – suvlasništvo (vlasništvo u razmjernim djelovima) novostvorenog predmeta u omjeru vrijednosti rezervirane robe naspram vrijednosti novostvorenog predmeta. U slučaju da TTO ne stekne takvo vlasništvo, Kupac prenosi na TTO svoje buduće vlasništvo ili suvlasništvo – u gore spomenutom omjeru – nad novostvorenim predmetom. Ako je rezervirana roba pomiješana ili nepovratno spojena s drugim predmetima s kojima tvori jedan jedinstveni predmet i ako se jedan od drugih predmeta smatra glavim predmetom, Kupac razmjerno prenosi (ako mu pripada takav predmet) na TTO suvlasništvo nad jedinstvenim predmetom u omjeru navedenom u ovom stavku.

(6) U slučaju da je rezervirana roba preprodana, Kupac prenosi, kao osiguranje, stečenu tražbinu prema stjecatelju – razmjerno, u slučaju suvlasništva TTO-a nad rezerviranom robom, u skladu sa suvlasničkim udjelom – na TTO. Isto vrijedi za druge tražbine, koje mijenjaju rezerviranu robu ili su na drugi način nastale u odnosu na rezerviranu robu, kao što su naprimjer potraživanja s osnove osiguranja ili s osnove štetne radnje u slučaju gubitka ili uništenja. TTO ovlašćuje Kupca da naplati potraživanja prenesena na TTO u svoje ime, ali pritom pridržava pravo uskratiti tu ovlast.

(7) U slučaju zapljene rezervirane robe od strane trećih osoba, posebno kod sudskih postupaka, Kupac će bez odgode upozoriti tu treću stranu da je rezervirana roba u vlasništvu TTO-a i obavijestiti TTO o tome, kako bi mu omogućio zaštitu svojih vlasničih prava. Ako treća strana nije u mogućnosti TTO-u nadoknaditi sudske ili izvansudske troškove povezane s ovim, Kupac odgovara TTO-u za te troškove.

(8) TTO će rezerviranu robu, kao i predmete ili tražbine koje ih zamjenjuju, osloboditi pridržaja prava vlasništva ako njihova vrijednost premašuje vrijednost osiguranih tražbina za više od 10%. Odabir predmeta koji će se osloboditi je pravo TTO-a.

(9) Ako TTO raskine ugovor zbog kršenja ugovora od strane Kupca – posebno zbog neplaćanja ugovorene cijene – TTO je ovlašten tražiti predaju posjeda rezervirane robe. Raskid ugovora ne sprečava naknadno zahtijevanje predaje posjeda rezervirane robe od strane TTO-a.

 

Članak 12. Završne odredbe

(1) Sudska nadležnost za sve sporove koji proizađu iz poslovnog odnosa između TTO-a i Kupca će, po odabiru TTO-a, biti Trgovački sud u Rijeci ili sud stvarno nadležan prema sjedištu Kupca. Međutim, za tužbe protiv TTO-a je Trgovački sud u Rijeci isključivo stvarno nadležan. Ova odredba ne utječe na prisilne zakonske odredbe kojima se uređuje isključiva nadležnost.

(2) Odnosi između TTO-a i Kupca su isključivo uređeni pravom Republike Hrvatske.

(3) U slučaju da su pojedine odredbe ovih Općih uvjeta ništave ili postanu ništave, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi.

(4) Ovo izdanje Općih uvjeta zamjenjuje sva prethodna izdanja za Kupce sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Izbornik