Izjava o privatnosti

Privatnost i sigurnost vaših osobnih podataka nam je važna.

Vaše osobne podatke nastojimo zaštiti što je bolje moguće prilikom prikupljanja i obrade prilikom njihove obrade tijekom vašeg posjeta našoj mrežnoj stranici.

Ova Izjava o privatnosti je stvorena kako bismo vas uputili o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj mrežnoj stranici, te o pravima koja vam u tom smislu pripadaju.

U postupanju sa osobnim podacima TTO Thermotechnik d.o.o. postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR, punim imenom – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u nastavku teksta: GDPR). Detaljne informacije o Uredbi i vašim pravima se mogu pronaći ovdje.

Dodatne informacije o svojim pravima možete pronaći na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka http://azop.hr/

Osnovni pojmovi

Radi boljeg razumijevanja teksta, u nastavku navodimo definicije osnovnih pojmova koji se pojavljuju u ovoj Izjavi.

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, osobni identifikacijski broj, podaci o lokaciji, i slično.

Obrada podataka je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograniĉavanje, brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Voditelj obrade i službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka:

TTO Thermotechnik d.o.o.

Lukeži 17

51218 Dražice (Općina Jelenje)

Službenik za zaštitu podataka je voditelj ljudskih resursa tvtke TTO-a, te ga je za sve upite, zahtjeve i pritužbe povezane sa našom politikom privatnosti ili rukovanjem vašim osobnim podacima moguće kontaktirati putem adrese elektroničke pošte:

ljudski.resursi@thermotechnik.hr

 

Podaci o nadležnom nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

10000 Zagreb

Kontakt: azop@azop.hr

Prikupljanje podataka

TTO Thermotechnik d.o.o. u okviru svoje djelatnosti prikuplja i obrađuje različite kategorije podataka, ograničene na ono što je nužno u odnosu na svrhu u koju se obrađuju.

Primjeri podataka koji se prikupljaju:

 • osnovni identifikacijski podaci kao što su ime i prezime, osobni identifikacijski broj, telefonski broj i adresa elektroničke pošte, i sl.,
 • osobni podaci potrebni radi ispunjavanja ugovora,
 • osobni podaci na čije prikupljanje smo obvezani zakonskim i drugim propisima,
 • drugi podaci čije prikupljanje je potrebno radi ispunjenja opravdane svrhe za koju se prikupljaju, a koje nam osobno pružite.

Navedeni podaci se prikupljaju prvenstveno na način da nam vi sami pružite navedene podatke, primjerice prilikom prijave na natječaje za posao, ili slanjem upita putem naše mrežne stranice.

Podaci se također mogu prikupiti iz javnih izvora poput trgovačkog registra ili registra obrtnika, kao i od strane javnih službi poput porezne uprave, sudova ili javnih bilježnika, te trećih osoba sa kojima imamo sklopljene posebne ugovore radi pružanja specifičnih usluga, poput portala za objavu slobodnih radnih mjesta i sl.

Obrada podataka

TTO Thermotechnik d.o.o. obrađuje prikupljene podatke isključivo u opsegu potrebnom za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni podaci, što uključuje:

 • Obrada u svrhu sklapanja ugovora o radu – u tom smislu pored osnovnih identifikacijskih podataka obvezni smo prikupiti i osobne podatke na čije prikupljanje smo obvezani zakonskim i drugim propisima, poput zdravstvene sposobnosti i sl., osobne podatke iz kojih je moguće utvrditi stečene sposobnosti, poput podataka o ranijim zaposlenjima i sl., kao i druge osobne podatke ovisno o utvrđenim potrebama;
 • Obrada u svrhu sklapanja poslovnog odnosa – u slučaju da s vama sklopimo ugovor o poslovnoj suradnji moramo obrađivati vaše osobne podatke poput informacije o trgovačkom društvu/obrtu, odgovornoj osobi, osobi za kontakt i sl., pri čemu opseg obrade podataka može ovisiti o uvjetima sklopljenog ugovora;
 • Obrada u svrhu ispunjenja zakonskih obveza – u određenim slučajevima smo dužni obrađivati vaše osobne podatke temeljem zakona, primjerice po zahtjevu nadležne porezne uprave, drugog upravnog tijela ili suda i sl.;
 • Obrada na temelju izjave o suglasnosti – ukoliko niste naš zaposlenik ili poslovni suradnik, niti postoji zakonska ili druga obveza na obradu osobnih podataka, obrada podataka može biti legalna i kada nam za nju date vašu suglasnost. Opseg i sadržaj ove obrade podataka uvijek su određeni posebnom izjavom o suglasnosti koju ste odobrili i koju možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Povlačenje suglasnosti nema utjecaj na zakonitost obrade podataka sve do trenutka povlačenja suglasnosti.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti na:

 • treće strane s kojima imamo sklopljen ugovor o obavljanju određenih aktivnosti koje zahtijevaju dijeljenje osobnih podataka radi ispunjenja svrhe ugovora. Treće strane su ugovorno obvezne čuvati povjerljivost vaših osobnih podataka i obrađivati ih samo za pružanje relevatnih usluga. Primjeri takvih trećih strana su davatelji IT usluga koji pružaju usluge elektroničkog vođenja evidencije radnika i/ili poslovnih suradnika na zaštićenim serverima, agencije za posredovanje pri zapošljavanju radnika i sl.
 • javne agencije i institucije u onim slučajevima u kojima smo zakonski obvezni prosljeđivati podatke. Primjeri takvih trećih strana su porezna uprava, sudovi i sl.
 • ostale treće strane kada je to potrebno za ispunjavanje ugovora ili na temelju zakonskih propisa, te u slučajevima vašeg pristajanja na njihovo prosljeđivanje.

Vaše podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Uporaba kolačića

Kolačiće koristimo na različitim dijelovima naše mrežne stranice. Riječ je o malim tekstualnim datotekama koje omogućuju prepoznavanje korisnika kada se vrate na našu mrežnu stranicu. Informacije sadržane u kolačićima ne sadrže osobne podatke poput vašeg imena i adrese te se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.

Kolačiće koristimo kako bismo prilagodili našu ponudu vašim potrebama i analizirali korištenje naše mrežne stranice kako bismo što više unaprijedili korisničko iskustvo. Našu mrežnu stranicu možete koristiti bez prihvaćanja kolačića.

Zaštita vaših podataka

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete preko ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. To uključuje upotrebu suvremenih sigurnosnih programa te ograničeni pristup Vašim osobnim podacima samo onim zaposlenicima koji trebaju znati te informacije kako bi Vam pružili proizvode i usluge radi kojih su te informacije prikupljene. Osim toga, redovno educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u bazi podataka voditelja obrade te trećih osoba na području Europske unije sa kojima voditelj obrade ima sklopljene posebne ugovore radi pohrane i čuvanja podataka.

Vaši osobni podaci pohranjeni su u svakom slučaju koliko god je potrebno za ispunjavanje relevantnih svrha. Zakon, također, propisuje koliko dugo moramo zadržati podatke, posebno u slučajevima naših sadašnjih i bivših zaposlenika. Ove obveze čuvanja podataka mogu se primijeniti i kada više niste naš klijent ili zainteresirana strana.

Prava pojedinaca

Uredba svakom pojedincu daje sljedeća prava po pitanju zaštite osobnih podataka:

 • pravo ispitanika na pristup (članak 15. Uredbe) – imate pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se podaci koji se odnose na vas, te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:
  • svrsi obrade;
  • kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;
  • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
  • ako je to moguće, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;
  • postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
  • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
  • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
  • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz ĉlanka 22. stavaka 1. i 4. Uredbe te, barem u tim sluĉajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika;
 • pravo na ispravak (članak 16. Uredbe) – imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav“ – članak 17. Uredbe) – imate pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
  • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi naĉin obrađeni;
  • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s ĉlankom 6. stavkom 1. toĉkom (a) ili ĉlankom 9. stavkom 2. toĉkom (a) Uredbe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
  • uložili ste prigovor na obradu u skladu s ĉlankom 21. stavkom 1. Uredbe te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s ĉlankom 21. stavkom 2. Uredbe;
  • osobni podaci nezakonito su obrađeni;
  • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države ĉlanice kojem podliježe voditelj obrade;
  • osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz ĉlanka 8. stavka 1. Uredbe;
 • pravo na ograničenje obrade (članak 18. Uredbe) – imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograniĉenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
  • osporavate toĉnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograniĉenje njihove uporabe;
  • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • uložili ste prigovor na obradu na temelju ĉlanka 21. stavka 1. Uredbe oĉekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika;
 • pravo na prenosivost podataka (članak 20. Uredbe) – imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste pružili voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno ĉitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:
  • obrada se temelji na privoli u skladu s ĉlankom 6. stavkom 1. toĉkom (a) ili ĉlankom 9. stavkom 2. toĉkom (a) Uredbe ili na ugovoru u skladu s ĉlankom 6. stavkom 1. toĉkom (b) Uredbe;
  • obrada se provodi automatiziranim putem;
 • pravo na prigovor (članak 21. Uredbe) – imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, u skladu s ĉlankom 6. stavkom 1. toĉkom (e) ili (f) Uredbe, ukljuĉujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Bez obzira na to koje pravo želite ostvariti, možete nam poslati zahtjev putem elektroničke pošte (sa preslikom osobne iskaznice) na adresu ljudski.resursi@thermotechnik.hr

Preslik osobne iskaznice nam je nužan radi potvrđivanja vašeg identiteta kako bismo osigurali da vaši podaci ne padnu u krive ruke te da druga osoba ne može izbrisati vađe podatke protiv vaše volje. U slučaju sumnje, zadržavamo pravo da zahtijevamo dodatne informacije o vašem identitetu.

Vaš zahtjev će biti obrađen u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva. Ovaj rok se može produljiti za dodatnih 7 dana u slučaju posebno složenih zahtjeva ili istodobnog primitka većeg broja zahtjeva. U slučaju da vaš zahtjev ne bude riješen u roku od 7 dana od dana primitka, obavijestiti ćemo vas o mogućnosti produljenja zahtjeva i razlozima produljenja u roku od 7 dana od dana primitka vašeg zahtjeva.

Odgovor na vaš zahtjev će biti proslijeđen putem elektroničke pošte na vašu adresu.

Svi zahtjevi se obrađuju besplatno, osim u slučaju kada se podnesu iz razloga koji su očito neopravdani ili prekomjerni, u kojem slučaju ćemo tražiti razumnu naknadu radi pokrića administrativnih troškova za prijavu, odbijanje ili provedbu tražene mjere.

Ukoliko ne dobijete odgovor na vaš zahtjev u navedenom roku, ili smatrate da su vaša prava na zaštitu podataka prekršena ili da ste u tom smislu na drugi način oštećeni možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

10000 Zagreb

Kontakt: azop@azop.hr

Razdoblje važenja Izjave o privatnosti

Ova Izjava o privatnosti je zadnji put izmijenjena 17. srpnja 2020. godine te traje do njene izmjene.

Izbornik